Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN SGS VEILIGHEIDSEXAMENS - ASBEST
Artikel 1: algemeen
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt onder "aanmelder" verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor het examen bij SGS INTRON B.V., hierna te noemen SGS Veiligheidsexamens, en onder "deelnemer" degene die aan het examen bij SGS Veiligheidsexamens deelneemt.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die SGS Veiligheidsexamens sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan het examen bij SGS Veiligheidsexamens.
1.3 Van de voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 2: aanmelding voor het examen
2.1 De aanmelding voor het examen kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden.
2.2 SGS Veiligheidsexamens kan om haar moverende redenen een aanmelding voor het examen afwijzen. Het betreft hier redenen als betalingsproblemen, eerdere gevallen van fraude, eerder niet volgen van de regels uit het examenreglement/ exameninstructie.
2.3 Indien door SGS Veiligheidsexamens de aanmelding wordt geaccepteerd wordt door SGS Veiligheidsexamens aan de aanmelder een opdrachtbevestiging gestuurd waarin o.a. het volgende is opgenomen: de naam van het examen, het inschrijfgeld evenals de plaats en het tijdstip van het examen. Bij deze bevestiging worden gevoegd: de certificatieovereenkomst (indien nog niet ontvangen) en de exameninstructie.
2.4 De bevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en SGS Veiligheidsexamens een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
2.5 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan het examen verbonden bedrag aan SGS Veiligheidsexamens verschuldigd.
2.6 De ondertekening van de Certificatieovereenkomst door de deelnemer heeft tot gevolg dat tussen de deelnemer en IBEX Certificatie BV een overeenkomst ontstaat waarop IBEX-certificatievoorwaarden van toepassing zijn. Indien voorafgaande aan het examen geen door de deelnemer ondertekende certificatieovereenkomst beschikbaar is kan de deelnemer niet deelnemen aan het examen. In deze situatie vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 3: het examen
3.1 Indien SGS Veiligheidsexamens, door welke omstandigheden dan ook, een examen niet kan laten doorgaan dan zal SGS Veiligheidsexamens de aanmelder en de deelnemer(s) daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. De eventueel al betaalde kosten worden door SGS Veiligheidsexamens aan de aanmelder geretourneerd, ook kan in overleg met de aanmelder en deelnemer(s) het geannuleerde examen op een later tijdstip alsnog laten plaatsvinden.
3.2 SGS Veiligheidsexamens neemt het examen af conform de eisen zoals opgenomen in het van toepassing zijnde certificatieschema en reglementen.
3.3 SGS Veiligheidsexamens draagt zorg voor deugdelijk examens.
3.4 SGS Veiligheidsexamens is gerechtigd een examendatum te wijzigen. SGS Veiligheidsexamens zal de aanmelder en de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.
3.5 SGS Veiligheidsexamens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit het annuleren van een examen.

Artikel 4 annulering
4.1 Annulering van de overeenkomst door de aanmelder is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
• Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het examen is de aanmelder geen inschrijfgeld verschuldigd;
• Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder 50% van het examengeld verschuldigd;
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder het volledige examengeld verschuldigd.
4.2 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 5: betalingscondities
5.1 Onmiddellijk na bevestiging van de aanmelding stuurt SGS Veiligheidsexamens de aanmelder een factuur betreffende het af te leggen examen.
5.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het examen.
5.3 Indien niet tijdig is betaald, is SGS Veiligheidsexamens gerechtigd de deelnemer niet tot het examen toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door SGS Veiligheidsexamens gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
5.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 5 lid 2 geldt voor de door SGS Veiligheidsexamens verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
5.5 Bij gebreke van tijdige betaling maakt SGS Veiligheidsexamens aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 1% over het factuurbedrag per maand.
5.6 Indien SGS Veiligheidsexamens haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 10% van de vordering met een minimum van € 50,00.

Artikel 6: regels met betrekking tot het examen
6.1 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
6.2 SGS Veiligheidsexamens is gerechtigd een examendatum te wijzigen. SGS Veiligheidsexamens zal de aanmelder en de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 7: intellectuele eigendom en geheimhouding
7.1 SGS Veiligheidsexamens is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder c.q. deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en/of (elektronische) informatie, tenzij SGS Veiligheidsexamens schriftelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder c.q. deelnemers verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht ten behoeve van het in de opdrachtbevestiging aangegeven examen.
7.3 De aanmelder c.q. deelnemer zal de in de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken, materialen en/of (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen eenieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder c.q. deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1 Indien SGS Veiligheidsexamens een examen annuleert, op welke gronden dan ook, zal SGS Veiligheidsexamens voor zover mogelijk een nieuw examen aanbieden. Indien SGS Veiligheidsexamens daartoe niet in staat is c.q. de deelnemer niet in de gelegenheid is het examen te volgen, zal SGS Veiligheidsexamens het al betaalde examengeld restitueren.
8.2 Indien SGS Veiligheidsexamens, door welke omstandigheden dan ook, een examen niet kan laten doorgaan, zal SGS Veiligheidsexamens in overleg met de aanmelder en deelnemer(s) het geannuleerde examen op een later tijdstip alsnog laten plaatsvinden.
8.3 SGS Veiligheidsexamens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit het annuleren van een examen.
8.4 SGS Veiligheidsexamens neemt door het aangaan van een overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich, en in geen geval een resultaatsverbintenis. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet waarvoor die tot aansprakelijkheid van SGS Veiligheidsexamens leidt voor de daarmee direct verband houdende schade, geldt het volgende. Aansprakelijkheid van SGS Veiligheidsexamens kan slechts dan intreden, wanneer SGS Veiligheidsexamens deugdelijk door aanmelder/deelnemer in gebreke is gesteld en daarbij aan SGS Veiligheidsexamens een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is vergund om de fout of tekortkoming dan wel de schadelijke gevolgen daarvan te herstellen. De aansprakelijkheid van SGS Veiligheidsexamens met betrekking tot directe schade
is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal €25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis en per jaar.
8.5 Aansprakelijkheid van SGS Veiligheidsexamens voor indirecte- en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot: verlies van omzet, winstderving, bedrijfsstillegging en zuivere vermogensschade) is uitgesloten.
8.6 De in het artikel 8.4 en artikel 8.5 bedoelde beperking respectievelijk uitsluiting van aansprakelijkheid gelden niet, indien en voor zover bewezen wordt dat de schade(n) het gevolg is van opzet dan wel grove schuld c.q. grove nalatigheid van SGS Veiligheidsexamens.

Artikel 9: toepasselijk recht en geschillenregeling
9.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met SGS Veiligheidsexamens is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die verband houden met een tussen een aanmelder gesloten overeenkomst, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.